Pronkjewail Pronkjewail

 

Wat mout der in: (veur 4 man)

 

Hou mout je t doun:

De dreugde appeltjes wassen en n nacht onder wotter waiken loaten. Eerappels schillen en in plakken snieden. Dou appeltjes mit t waikwotter in n pot, dou eerappels en vrizze worst der bie, loat hail boudel goar worden. Hoal de worst oet de pot en gait t wotter der of, t wotter nait weggooien! Krieg de stamper en stamp eerappels en appeltjes fien en moak t smui mit wat van t wotter dat wie net opbaargt hadden. Dou stroop der bie en moak t op smoak mit zwaarte peper en zolt. Snie de worst in plakken en leg de plakken op de stamppot.