A

Aanspreker
Een persoon die de familie en vrienden van de overledene ter begrafenis uitnodigt, diens dood aan de huizen aanzegt en verder met de bediening van de begrafenis belast is. Hij wordt ook nodiger, boodschapper, doodbidder, lijkbidder, groefbidder of leedaanzegger genoemd.

Aardedraaier
Aardedraaiers waren onderverdeeld in groot-, rond- en platdraaiers. Zij wierpen een kluit klei op de draaischijf, centreerden deze op hun schijf en draaiden zonder mal of ander hulpwerktuig de gewenste voorwerpen in het gewenste model. De draaischijf, die onder de werkbank een zwaar vliegwiel had, werd met de voet aangedreven. Grootdraaiers maakten de holle voorwerpen zoals vazen. De voorwerpen die gevormd en gedroogd waren gingen naar de gevers.

Aardetrapper
Op een stenen vloer maakten zij een cirkelvormige ca. 1 duim hoge cirkelvormige bedding, vaak van verschillende kleisoorten die gemengd werden. Met blote voeten werd de klei getreden van buiten naar binnen, waarbij zij de ongerechtigheden (mogelijke klonters of vreemde delen) voelden en konden verwijderen. Daarna werd de klei in repen gesneden en weer samen gekneed, zodat ook alle lucht verdween en er geen luchtbubbels in het aardewerk konden ontstaan. Als de klei gereed was kwamen de aardedraaiers aan bod.

Aardevormer
Zij maakten de meer ingewikkelde ruimtelijke voorwerpen, welke de aardedraaiers niet konden maken. Ook deze voorwerpen gingen naar de gevers als ze gevormd en gedroogd waren.

Aardewasser
De aardewasser vermengt de kleisoorten met water tot een verdunde massa, waarna dit mengsel door een fijne koperen zeef wordt gezuiverd en opgevangen in bakken. Dan laat men de klei drogen en opstijven. Als de aarde de benodigde mate van droogte verkregen had, sneed de werkman de opgestijfde aarde in vierkante stukken om tenslotte de gewassen aarde met schuiten naar de plateelbakkerijen te vervoeren. Daarna was het de beurt aan de aardetrappers.

Aardwerker
Aardwerk is het verwerken van aarde of grond. Een aardwerker is een arbeider, die grondwerk verricht (tegenwoordig grondwerker genoemd). Het was zwaar en slecht betaald handwerk.

Advocaat
Rechtsgeleerde. Voordat in het verleden iemand tot de balie werd toegelaten, werd hij eerst door de President of door een van de Raden van den Hove ondervraagd. Vervolgens moest de advocaat de eed afleggen. Die eed moest jaarlijks hernieuwd worden.

Afslager
Persoon die bij een openbare verkoping belast is met het regelen van de afslag. Het afslagerschap behoorde in het verleden tot die ambten, waarmee mannen van aanzien zich graag lieten bekleden.

Ankerslager
Ook ankersmid genoemd. Dit is dus iemand die scheepsankers maakte. Echter is het ook mogelijk dat het een smid was, die muurankers vervaardigde.

Apotheker
Een apotheek was van oudsher een werkplaats en winkel waar geneesmiddelen werden toebereid en verkocht.

Appelkoopster
Koopvrouw in appelen.

Antycksnijder
Deze sneed voornamelijk beelden en figuren in hout op zijn "antycks", d.w.z. naar het voorbeeld der Ouden die men trachtte te evenaren.

Aschkooper
Handelaar in potas. Potas (kalium-carbonaat) werd vroeger uitgeloogd uit houtas en weleer in potten verzonden. Potas werd onder andere gebruikt als onderdeel van de zeepfabricage. Vandaar dat askopers tevens zeepzieders waren.

Aschwerker
Bereider van potas (zie aschkooper).

Azijnmaker
Azijn is een kruid- en conserveringsmiddel, met als essentieel bestanddeel azijnzuur, gewonnen door de gisting uit alcoholische vloeistoffen of door verdunning van gezuiverd azijnzuur of azijnessence.