C

Caffawerker
Ook kaffawerker. Caffa is een zijden weefsel van gebeeld of gebloemd fluweel. De caffawerker was dus arbeidzaam in de lakennijverheid. Veel van de caffawerkers waren afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden.

Cementmaker
Cement is een bindmiddel, bereid door het sinteren en vervolgens fijnmalen van kalk en mergel. Vroeger was tras een van de voornaamste cementsoorten. Tras werd gemalen van tuf- of nduifsteen en de kwaliteit van de tras werd nauwkeurig in het oog gehouden. De tras werd gemalen in de trasmolen.

Chirurgijn
Een beroep dat van oudsher samenging met dat van baertscheerder (zie aldaar). Het kwam erop neer dat alle verrichtingen aan het lichaam van de mens met een scherp werktuig behoorden tot het vak van de chirurgie.

Chocoladewerker
Omstreeks 1685 werd in Amsterdam chocolade als drank in het openbaar geschonken. Die chocoladedrank werd bereid door stukken bittere chocolade te smelten waarin nog al het vet van de cacaobonen zat. Ruim de helft van het gewicht bestond zelfs hieruit. Pas in 1828 vond Coenraad Johannes van Houten een manier uit om via mechanische weg dit vet te verwijderen en hiermee ontstond de cacaopoeder.

Cipier
Zolang als er gevangenissen bestaan, zo lang zijn er ook gevangenbewaarders of cipiers. En gevangenissen zijn al zo oud als de mensheid. Van oudsher waren het kerkers in de kastelen en als gevangenis ingerichte stadstorens. Later kwamen de rasp-, spin- en tuchthuizen. In het rasphuis moesten de gevangenen onder toezicht van de cipier het harde en zware Braziliënhout met een zware zaag raspen. In het spinhuis zaten de 'ongebondene vrouwspersonen'. Die brachten hun gevangenistijd door met spinnen, maaien en breien. Uiteraard onder streng toezicht van een bewaakster. Later werden rasp- en spinhuis verenigd in een tuchthuis.

Cnopere
Onder andere een benaming voor een moonik van de Orde der Franciscanen of Minder Broeders, die als gordel een koord met drie knopen droegen.

Coffyschenker
Zie koffieschenker. Houder van een koffiehuis.

Confitemaecker
Vervaardigde suikeren tempels en dergelijke, die op feestmaaltijden en dergelijke prijkten.

Coolman
Warmoezier, groenboer.

Coomenyhouder
Ook komeyhouder. Houder van een komeny. De coomenyhouder werd ook wel kooman, koomen, coman of comen genoemd. Aanvankelijk gaat het om een winkel waarin zaken van de meest uiteenlopende aard, voornamelijk etenswaren en huishoudelijke artikelen, te koop waren. Zij omvatten onder meer de zogenaamde vette waren als spek, ham, boter en kaarsen. Verder bier, erwten, bonen, gort, meel, luiwagens, boenders, zwavelstokken en grauw papier. Er mocht niet alles worden verkocht.

Copiïst of copiëerder
Ook kopiïst of kopiëerder. Copiïsten, die men ook wel afschrijvers noemt, zijn zij die de door een ander gestelde stukken "weder afschrijven, zoo dat hunne kopijen aan de oorspronkelijke stukken, wat den inhoud betreft, gelijk zijn. Hiertoe wordt gevorderd dat iemand eene goede leesbare en vlugge hand schrijft; - de spelling en taalkunde, tenminste werktuigelijk, magtig is; - zindelijkheid, netheid en naauwkeurigheid in zijn werk toont; - groote geoefendheid en vaardigheid in zijne kunst bezit, en dat hij geheimhouding bewaart, waar dit gevorderd mogt worden."

Coppelaetster
Deze zette koppen bij haar sexegenoten.

Courantier
Iemand die een courant schrijft of uitgeeft.

Craembewaerster
Zij zorgde voor de kraamvrouwen. Zij was geen baker, min of zoogmin, die meer op de verzorging van de kraamkinderen gericht waren.

Crudenare
Verkoper van kruiden en wortelen. Voorloper van de apotheker.

Cruydenier
Ook kruidenier. Oorspronkelijk was de cruydenier, zoals het woord aangeeft, plantkundige, in het bijzonder betreffende geneeskundige kruiden. Ook iemand die kruiden of specerijen en aanverwante artikelen verkoopt, oorspronkelijk zowel voor geneeskundig als voor keukengebruik, zodat destijds ook de apothekers onder de kruideniers gerekend konden worden.

Cupebindere
Vatenbinder, kuiper. Vroeger werden de delen van de vaten niet met ijzeren banden maar met bewerkte wilgentenen verbonden.